మీ పిల్లలు మీ పిల్లలు కారు. వాళ్ళు జీవితేచ్చకు జన్మించిన వాళ్ళు . వాళ్ళు మీ ద్వారా వచ్చారు తప్ప మీ నుండి కాదు . వాళ్ళు మీతో ఉన్నా మీకు చెందరు .మీరు వాళ్ళతో ఉండాలని ప్రయత్నిస్తే ప్రయత్నించారు గాక, వాళ్ళు మీలా ఉండాలని మాత్రం అనుకోకండి. ఎందుకంటే జీవితం వెనక్కు మళ్ళదు గనకా, నిన్నటితో మళ్ళీ అతుక్కుపోదు గనకా ..ఖలీల్ జిబ్రాన్

26, డిసెంబర్ 2016, సోమవారం

పొగిడే మిషన్

 మొన్నో రోజు పాపాయి ఫోన్ చేసింది . వీడియో కాల్ . ఇల్లంతా సందడి సందడి గా వుంది . ''నీకేం  లేవే , అదృష్టవంతురాలివి , అవ్వ ,తాత , అత్తలు మావలు , తమ్ముడు .... నాకు చూడు  ఇల్లంతా ఖాళీ ''అంటే పాపాయి వెంటనే ''నీకేమమ్మా , ఆల్ ఇన్ వన్ నాన్న వున్నాడు కదా , అమ్మ నాన్న తమ్ముడు ఇంకా నిన్ను పొగిడే  మిషన్ కూడా కదమ్మా నాన్న'' అంది